Kisa kap pase si odyans tribinal mwen an te planifye pandan yon jounen lekòl?

W ap bezwen pale avèk avoka w la sou pi bon opsyon pou asire ke ou ka ale nan yon odyans pou tribinal pandan jounen lekòl la.