Ki kote pou mwen al jwenn yon egzansyon jidisyè?

Si ou vle yon egzansyon jidisyè pou fe yon avòtman, ou dwe premye aplike an pèsòn nan yon tribinal. Anba a ou ka jwenn yon lis vil ak detay sou ki kote ou ka ale. 

Rezidan Florid yo: Si ou gen enkyetid sou vi prive w ou kapab ale nan yon tribinal nan yon lòt vil, men li dwe nan zòn kote w rete. Vil Florid yo gwoupe ansanm pou fòme 20 sikwi, jwenn vil pa w la sou kat la oswa nan  lis anba a pou detèmine nan ki sikwi w ap viv. 

Èske w ap chèche enfòmasyon pou egzansyon jidisyè pou yon eta ki pa Florid?
Tcheke sit entènèt patnè nasyonal nou an, If/When/How, pou èd.