Ki sa ki yon egzansyon jidisyè pou avòtman?

Lè yon jèn nan Florid pa ka pale ak fanmi l sou desizyon avòtman l, li gen opsyon pou li fe demann pou yon egzansyon jidisyè, ki rele tou yon egzansyon jidisyè oswa yon “lòd”. Yon egzansyon jidisyè bay jèn ki poko gen 18 an pèmisyon pou yo fè yon avòtman san patisipasyon paran yo.

Pou jwenn yon egzansyon jidisyè, ou dwe aplike an pèsòn nan yon tribinal. Pifò moun ale nan tribinal nan pwòp zon yo, men si w gen enkyetid pou enfomasyon w ret prive, ou ka ale nan yon tribinal nan yon lòt zon, men li dwe nan sikwi kote w ap viv la. Zon Florid yo gwoupe ansanm pou fòme 20 sikwi, wap jwenn zon ou sou kat la oswa lis ki paret anba a pou detèmine nan ki sikwi w ap viv.

Detay sou ki kote pou ale ak moun pou pale avek yo nan chak zon ak lokal ki disponib pou fe demann nan, ap nan lis nan tablo ki anba paj la. Lè w ap aplike pou yon egzansyon jidisyè, konsidere kontakte grefye tribinal la davans pou verifye ki kote pou w ale ak sa pou w fè pou kòmanse. Gen kèk diferans nan chak zon. Konfime lè operasyon yo, lokal yo ak pakin yo.

Gen 2 fòmile ki dwe ranpli. Nan kèk zon, yon grefye ap ba w fòmile yo pou w ranpli poukont ou, nan lòt zon yon grefye ap ede w ranpli fòm yo, alòske nan lòt lokal ap gen yon avoka ki nonmen nan tribinal la pou ede w oswa menm fè li sou non w apre yo fin pale avek ou. Gade tablo ki anba a pou konnen kijan yo aksepte fòmile yo nan zon wa p viv la. 

“Deklarasyon Sèman sou Vrè Non w ak Psedonim” – Dokiman sa a asire w ke pèsonn pa p konnen si w ale nan Tribinal pou w jwenn egzansyon sa a. Li pèmèt ou chwazi yon non diferan pou Tribinal la itilize, olye de non reyèl ou. Yon fwa fom sa a ranpli Tribinal la pral itilize inisyal oswa psedonim ke ou te chwazi yo. Li pwoteje dwa w pou w fè avòtman san paran w oswa gadyen w pa konnen.

“Petisyon egzansyon Jidisyè” – Papye sa a se yon demann pou Jij la. Ou ka chwazi pou w ekri pwòp petisyon w epi pote l avèk ou, oswa ou ka ranpli fòm sa a. Petisyon ou ta dwe genyen ladan l:

  1. ou gen ase matirite pou w deside  poukont ou si w ap fè yon avòtman;
  2. ou se yon viktim abi sou timoun oswa abi seksyèl nan men paran w oswa gadyen w; oswa
  3. si w ta notifye yon paran oswa gadyen legal ou li pa ta p nan pi bon enterè ou.
   1. Psedonim ou oswa inisyal ou (kèlkeswa sa w chwazi pou w itilize sou Deklarasyon Sèman Vrè Non ak Psedonim ou)
   2. Laj ou
   3. Yon deklarasyon ke ou ansent e ke paran ou pa konnen si w chwazi yon avòtman oswa yo pa dakò pou pèmèt ou fè yon avòtman.
   4. Yon deklarasyon ke ou vle mete fen nan gwosès ou (fè yon avòtman) san w pa di paran w oswa gadyen legal ou
   5. Yon eksplikasyon sou rezon ou vle mete fen nan gwosès ou. Gen twa fason ou ka jwenn yon egzansyon jidisyè nan men jij la. Ou dwe pwouve omwen youn nan twa rezon sa yo. Si plis pase youn aplike pou ou, ou ta dwe eksplike chak rezon ki aplike. Twa rezon yo se: 
    1.  ou gen ase matirite pou w deside  poukont ou si w ap fè yon avòtman;
    2. ou se yon viktim abi sou timoun oswa abi seksyèl nan men paran w oswa gadyen w; oswa
    3. si w ta notifye yon paran oswa gadyen legal ou li pa ta p nan pi bon enterè ou.

Apre w fin kontakte tribinal la, yo pral pwograme yon reyinyon prive kote w ap pale ak yon Jij sou rezon ki fè w gen matirite oswa ou byen enfòme pou w planifye avotman pa w. Pou plis enfòmasyon detaye sou sa Jij la ap eseye chèche konnen, gade nan pwochen paj “Kisa jij la pral konsidere?”

** Si w ap konsidere pale ak paran w sou desizyon w epi w bezwen èd pou w reflechi sou fason pou w pale sou sa, ou ka jwenn konsèy nan patnè nou an, Jane’s Due Process sou blog sa a.