Konbyen tan li pran pou jwenn yon egzansyon jidisyè?

Lè yo depoze aplikasyon egzansyon jidisyè w la nan yon tribinal sikonskripsyon nan Florid, jij la ap pran yon desizyon sou ka a nan twa jou ouvrab.