Depatman Sante Konte Yo

Planifikasyon fanmi Florid la ak sèvis sante prevantif ki gen rapò ak sa yo disponib pou tout Floridyen, ki enkli jèn moun, nan tout 67 konte yo nan depatman sante konte lokal yo, oswa ajans kontra yo. Sèvis planifikasyon fanmi yo bay sou yon baz volontèman nan yon fason ki konfidansyèl. Enfòmasyon kiltirèl ki sansib epi gen valè nan planifikasyon gwosès disponib pou yo ka fè yon desizyon ki enfòme konsènan itilize planin.

Tanpri gade tablo anba a pou sa nou jwenn sou sèvis ki disponib nan chak konte. Pou plis enfòmasyon, vizite sit entènèt pwogram Depatman Planifikasyon Sante Fanmi Florid la.