Èske lòt moun ki enplike nan gwosès mwen fan gen yon opinyon sou si mwen chwazi fe yon avòtman?

Non. Moun ki ansent la se sèl li ki gen dwa final pou l deside. Pa gen okenn kondisyon ou jwenn konsantman gason an oswa ou avize l’. 

Malgre sa, jij la ka mande pou gason an ki te enplike nan gwosès ou, asire ke ou gen repons pou kesyon sa yo. Pa egzanp, yo ka mande w si moun nan konnen ou ansent e ki jan yo te reyaji. Jij la kapab mande si gason an konnen de desizyon w pran pou w fe yon avòtman epi si yo ankouraje w.