Èske moun ap konnen mwen te ale nan tribinal pou egzansyon jidisyè?

Pwosesis egzansyon jidisyè a, selon la lwa se yon pwosesis konfidansyèl. Pa gen moun ki ta sipoze ka konnen non w, oubyen konnen ou depoze yon aplikasyon, pa menm paran w. Menm jij la pa bezwen konnen non ou, tout dosye tribinal yo ap itilize inisyal ou oubyen fo non ou chwazi a. 

Ou menm ak avokaw ap rankontre avek yon jij an prive nan yon chanm femen. Yo ankouraje jij yo pou kenbe lodyans sa yo nan yon kote ak tan ki pèmèt ou kenbe sa an prive. Yo sipoze asire yo okenn moun  ki pa otorize pa nan sal tribinal la oubyen  ka wè osinon tande pwosesis la. Jij la dwe konprann sansibilite sa wap fè a.

An reyalite, menm si lalwa mande pou pwosesi la rete konfidansyèl, toujou gen posibilite pouw kontre yon moun ou konnen nan tribinal la, espesyalman si zòn wap viv la, kote tribinal la ye a piti anpil.Si yon moun ki rekonèt ou rive wèw nan tribinal la, pa gen anyen ki anpeche yo al di lòt moun yo te wèw. Li enpòtan pouw konen e prepare pou ris yo.

Yon lot mwayen ou ka itilize pouw ale nan tribinal nan kominn ou an:

 • Si ou gen mwayen transpò ak tan ou ka konsidere depoze petisyon w lan nan yon tribinal nan yon lòt kominn men ki toujou nan sikwi ou ye a. La lwa di fòk petisyon an depoze nan yon tribinal ki nan sikwi ou ye a. (kominn florid yo tout ansanm regwoupe an 20 sikwi, chèche kominn wap viv la nan  kat ki anba paj la pouw ka konen nan ki sikwi wap viv)
 • Detay sou ki kote pouw ale, ak ki moun pouw pale nan chak kominn, si yo disponib, wap jwenn yo nan tablo ki anba paj la. Lè wap applike pou yon detou jidisyè, konsidere kontakte anplwaye tribinal la avan ou ale pouw ka verifye ki kote pouw ale ak kisa pouw fè pouw kapab koumanse pwosesis la. Gen kek differans ant kominn yo. Avan ou ale konfime lè yo fonksyone, adrès yo ak kijan pouw pake le ou rive.

Circuit Court Websites

 1. First Circuit — Escambia, Okaloosa, Santa Rosa and Walton
 2. Second Circuit — Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty, and Wakulla
 3. Third Circuit — Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, Madison, Suwannee and Taylor
 4. Fourth Circuit — Clay, Duval and Nassau
 5. Fifth Circuit — Citrus, Hernando, Lake, Marion and Sumter
 6. Sixth Circuit — Pasco and Pinellas
 7. Seventh Circuit — St. Johns, Volusia, Flagler and Putnam
 8. Eighth Circuit — Alachua, Baker, Bradford, Gilchrist, Levy, and Union
 9. Ninth Circuit — Orange and Osceola
 10. Tenth Circuit — Hardee, Highlands, and Polk
 11. Eleventh Circuit — Dade
 12. Twelfth Circuit — DeSoto, Manatee, and Sarasota
 13. Thirteenth Circuit — Hillsborough
 14. Fourteenth Circuit — Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson and Washington
 15. Fifteenth Circuit — Palm Beach
 16. Sixteenth Circuit — Monroe
 17. Seventeenth Circuit — Broward
 18. Eighteenth Circuit — Brevard and Seminole
 19. Nineteenth Circuit — Indian River, Martin, Okeechobee and St. Lucie
 20. Twentieth Circuit — Charlotte, Collier, Glades, Hendry and Lee