Ki fòmile mwen bezwen?

Mande grefye nan tribinal la pou enfomasyon sou fòmile yo. Jwenn enfòmasyon kontak pou chak grefye nan chak zon sou tablo ki nan paj sa a.

Nan kèk zon, grefye a ap remèt yo bay adolesan an pou l konplete yo poukont li. Nan lòt zon, yon grefye ap ede adolesan an ranpli fòm yo. Et nan kèk lot zon yon avoka yo nonmen nan tribinal la ap ede adolesan an oswa menm ranpli l nan non yo apre yo fin pale ak yo.

Gen plis enfòmasyon sou fason yo trete fòmile yo nan chak zon nan tablo ki nan paj la, “Ki kote pou m ale pou m jwenn yon egzansyon jidisyè?”

De fòm adolesan an dwe ranpli epi siyen yo se:

 1. “Deklarasyon Sèman sou Vrè Non ak Psedonim” – Dokiman sa a asire w ke pèsonn pa konnen si w ale nan Tribinal la pou w jwenn egzansyon sa a. Li pèmèt ou chwazi yon non diferan pou Tribinal la itilize, olye de non reyèl ou. Yon fwa sa ranpli,  tribinal la pral refere ou pa inisyal oswa psedonim ke ou te chwazi yo. Li pwoteje dwa w pou w fè avòtman san paran w oswa gadyen w pa konnen.
 2. “Petisyon pou egzansyon jidisyè konsantman paran yo oswa avi sou konsantman pou sispann gwosès la” – Papye sa a se yon demann a Jij la. Ou ka chwazi pou w ekri pwòp petisyon w epi pote l avèk ou, oswa ou ka ranpli fòm sa a. Petisyon ou ta dwe genyen ladan yo:
  • Psedonim ou oswa inisyal ou (kèlkeswa sa ou te chwazi pou itilize sou Deklarasyon Sèman ou sou Vrè Non ak Psedonim nan)
  • Laj ou
  • Yon deklarasyon ke ou ansent e ke paran ou pa konnen ou chwazi avòtman oubyen yo pa dakò pou pèmèt ou fè yon avòtman.
  • Yon deklarasyon ke ou vle mete fen nan gwosès ou (fè yon avòtman) san ou pa di paran ou oswa gadyen legal ou sa. Asire w ou tcheke “konsantman ak avi”.
  • Yon eksplikasyon sou poukisa ou vle mete fen nan gwosès ou. Gen 3 fason ou ka jwenn yon egzansyon jidisyè nan men Jij la. Ou dwe pwouve omwen youn nan twa rezon sa yo. Si plis pase youn aplike pou ou, ou ta dwe eksplike chak rezon ki aplike. 3 rezon yo se:
   1. ou  gen ase matirite pou w deside poukont ou si w ap fè yon avòtman;
   2. ou se yon viktim abi sou timoun oswa abi seksyèl nan men paran w oswa gadyen w; oswa
   3. Si w ta p notifye yon paran oswa yon gadyen legal, li pa ta p nan pi bon enterè ou.