Kisa jij la pral konsidere?

Gen twa rezon diferan ke yon jij pral deside bay yon baypas jidisyè. Ou dwe ka moutre omwen youn nan twa rezon sila yo. Si plis pase youn nan twa rezon sila yo aplike pou ou, ou ta dwe eksplike chak rezon ki aplikab yo. Twa rezon yo se:

Ke ou gen ase matirite

 • Pou pwouve ke ou gen ase matirite pou ou pran desizyon sispann gwosès ou, ou ap bezwen montre sa ak ” prèv ki klè epi konvenkan .” Sa vle di ke li dwe gen anpil chans pase paske ou gen matirite ase pou pran desizyon sa a poukont ou.
 • Pou detèmine si ou gen ase matirite pou pran desizyon sa a poukont ou, lalwa Florid mande pou jij la konsidere sa yo:
  • laj
  • entèlijans jeneral
  • devlopman emosyonèl ak estabilite
  • kredibilite ak fason ou aji
  • kapasite pou aksepte responsablite
  • abilite pou konsidere tou de konsekans imedyat ak alontèm nan fè yon avòtman
  • kapasite pou konprann epi eksplike risk medikal ki genyen nan sispann gwosès ou, ak kapasite pou aplike konpreyansyon sa a nan desizyon ou.
 • Lalwa egzije pou jij la deside ke pa gen okenn “abi enfliyans” pa yon lòt moun sou desizyon ou pou fè yon avòtman an. Enfliyans san rezon se yon lòt moun ki fòse ou pran desizyon sa a si se pa desizyon ou vle pran an.
  • Pa egzanp, si yon menaj, yon zanmi, oswa yon lòt moun ap eseye konvenk ou pou fè yon avòtman lè se pa sa ou vle fè vre, Jij la ap konsidere sa lè li deside si li ap akòde oswa refize demand ou pou egzansyon jidisyè a. .
 • Pou ede jij la pwouve ke ou ase matirite pou ou chwazi mete fen nan gwosès ou san ou pa enplike yon paran, ou ta dwe bay jij la enfòmasyon sou lekòl ou, patisipasyon kominote ou, eksperyans travay ou, ak plan konkrè pou lavni ou, tankou plan pou ale nan kolèj oswa pouswiv yon sèten karyè oswa chemen pwofesyonèl ou.
 • Jij la ka mande si ou te pale ak lòt granmoun ou fè konfyans sou desizyon ou an. Jij yo anjeneral gade yon fason favorab minè ki gen yon sistèm sipò ki te ede yo pran desizyon sa a, moun yo ka konte sou yo si gen nenpòt konplikasyon medikal oswa mantal aprè avòtman an, kit se yon lòt manm fanmi, yon zanmi ki granmoun oswa yon konseye.
 • Prepare ou pou ou eksplike kijan ou ap peye depans pou avòtman an poukont ou, san ou pa jwenn èd paran ou.
 • Yon jij ka vle tou pou wè ke ou te rankontre ak yon doktè epi konnen sou pwosedi a ak risk ki genyen nan fè pwosedi a.
 • Pafwa jij yo konn deside ke yon minè pa gen ase matirite pou deside fè yon avòtman san yo pa enplike yon paran. Sa rive lè minè a pa t kapab demontre:
  • nenpòt konesans konsènan risk espesifik fizik, emosyonèl, oswa sikolojik imedya oswa alontèm pou fè yon avòtman,
  • prèv ke yo te chèche konsèy oswa sipò emosyonèl nan men nenpòt adilt,
  • kisa li ta fè si nenpòt konplikasyon fizik oswa emosyonèl rive nan avòtman,
  • konesans sou kisa eksperyans avòtman an ye oswa konplikasyon potansyèl yo.
 • Tribinal Laflorid yo te detèmine matirite lè yo tire “enferans” ki soti nan konpozisyon minè a, kapasite analiz, aparans, refleksyon, ton vwa, ekspresyon, ak kapasite li pou eksprime rezònman ak konklizyon li. Tribinal yo ka konsidere tou eksperyans ou tankou eksperyans travay anvan, eksperyans lè ou tap viv lwen kay ou, oswa eksperyans nan jere finans pèsonèl.
 • Chak minè diferan, epi yo ta dwe deside matirite dapre sikonstans pèsonèl chak moun ak istwa lavi yo, olye yon sèl estanda matirite.

 Ke ou se yon moun ki viktim abi

 • Si ou ap eseye pwouve ke yon paran oswa yon gadyen te abize ou, ou ap bezwen pwouve sa bay jij la pa yon “preponderans nan prèv.” Sa vle di jij la bezwen tande ke li gen plis chans paske ou te soufri abi sa a. Li ka difisil pou ou di jij la egzakteman ki sa abi a te ye, men li enpòtan pou ou di laverite epi bay jij la detay espesifik pou li ka konprann poukisa ou vle sispann gwosès ou.
 • Remake byen ke si tribinal la jwenn prèv abi sou timoun oswa abi seksyèl pa nenpòt moun, tribinal la gen obligasyon daprè lalwa pou rapòte prèv abi sou timoun oswa abi seksyèl.

Ke li nan pi bon enterè ou

 • Si ou ap eseye pwouve enplikasyon yon paran (oswa gadyen legal) sou gwosès ou a pa nan pi bon enterè ou, ou ap oblije pwouve sa bay jij la lè l sèvi avèk prèv klè ak konvenkan. Prèv klè ak konvenkan vle di ke ou ap gen pou pwouve ke li gen anpil chans paske li pa nan pi bon enterè ou pou ou enplike paran ou oswa gadyen ou.
 • Tribinal Florid yo pa konsidere laperèz ou pou yo enplike yon paran se yon rezon ase pou jwenn sa ke ou bezwen yon egzansyon jidisyè nan egzijans avi a. Gen yon laperèz jeneral ke yon paran pa pral konprann avòtman oswa tonbe fache sou gwosès ou a anjeneral pa ase pou etabli ke li nan pi bon enterè ou pa enplike paran ou oswa gadyen.
 • Plizyè tribinal nan Eta Florid te baze desizyon yo pou detèmine ke yon egzansyon jidisyè se nan pi bon enterè minè a lè yo konsidere faktè sa yo:
  • bezwen emosyonèl oswa fizik minè a;
  • posiblite pou entimidasyon, lòt blesi emosyonèl, oswa danje fizik pou minè a;
  • estabilite nan kay minè a ak posiblite pou notifikasyon ta lakòz domaj grav ak dirab nan estrikti fanmi an;
  • relasyon ant paran yo ak minè a ak efè notifikasyon sou relasyon sa a, epi
  • posibilite ke notifikasyon ka mennen paran yo retire kò yo emosyonèlman


Gade tou “
Ki kalite kesyon jij la ap poze mwen?” .