Ki kalite kesyon jij la ap poze mwen?

An jeneral, jij la ap vle konnen ke ou konprann opsyon ou yo e ke ou te ak anpil atansyon konsidere desizyon ou. Si ou gen yon avoka, y ap ede w pare pou reyinyon an avèk jij la.

Bagay ou ta dwe anmezi pou pataje avèk jij la

  • Èske ou te konfime gwosès ou ak yon pwofesyonèl medikal?
  • Pou konbyen semenn ou ansent?
  • Poukisa yon paran pa ka patisipe?
  • Ki sa w konnen osijè pwosedi avòtman yo? Ki opsyon ki genyen pou w mete yon fen nan gwosès ou?
  • Ki sa w konnen osijè de risk ak konplikasyon? Ki plan w si ou fè yon eksperyans ki  konplike?
  • Ak ki moun ou te pale de desizyon w te pran pou w fè avòtman? Èske ou te pale ak yon granmoun?
  • Èske gen moun ki ba ou presyon oswa fòse ou fè avòtman?
  • Èske ou te abize?
  • Kijan ou pral peye pou avòtman an?

Click here to view another (longer) list of possible questions that you may be asked. No judge asks all these questions. 

Gade tou “Kisa jij la pral konsidere”?